קרן קולנוע מדרום - לוגו

קרן קולנוע מדרוםמצפה רמון הוקמה בשנת 2019.

הקרן, מיסודם של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר ומרכז תרבות מצפה רמון ע״ש סמואל רובין, הוקמה במטרה לאתר, לתמוך וללוות יוצרים ויוצרות מאזור הדרום והנגב כדי לקדם את תעשיית הקולנוע באזור, ולהביא אל  המסך סיפורים דרומיים בדרך קולנועית. מאתגרת ואמנותית.

 קרן קולנוע מדרום תומכת גם בסרטים אזוריים המצטלמים בדרום, אשר מגייסים צוות ונותני שירות מהאזור, וכך מניעים את גלגליה של תעשיית הקולנוע הדרומית.

מצפה רמוןמקום מושבה של הקרן, היא אבן שואבת ליוצרות ויוצרים מכל התחומים, ולאחרונה גם ליוצרי ויוצרות קולנוע אשר מוצאים בה מקום למגורים ויצירה.

במסגרת הקרן נתמכים פרויקטים בכל הז'אנריםעם דגש על שילוב אמנויות ושימת לב למצוינות קולנוענית.

* אזור הנגבבהתאם להגדרה בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991.

רשימת רשויות בנגב – להורדה

נהלי עבודה, לרבות הגשת בקשות תמיכה ועבודת לקטורים

1. תחום התמיכה של הקרן

תחום אזורי דרום – סיוע בהפקת סרטים איזוריים באיזור הדרום בכל הז'אנרים.

2. מסלולי התמיכה של הקרן

  • פיתוח – תמיכה ראשונית לפיתוח הפרויקט. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בפיתוח פרויקטים הנמצאים לפני הצילומים או במהלכם.
  • הפקה – תמיכה בהפקת הפרויקט.
  • השלמה – תמיכה בהשלמת הפקה. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בהשלמת פרויקטים הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה.

הקרן רשאית להכריז על מסלולים פתוחים להגשת בקשות תמיכה, ובנפרד היא רשאית להכריז על מסלולים המיועדים להגשת פרויקטים בנושאים ספציפיים ו/או המיועדים ליוצרים העונים על קריטריונים מסוימים, על מסלולי קופרודוקציה, ו/או על מסלולים הממומנים בחלקם או במלואם ממקורות תקציב חיצוניים.

3. נהלי הגשת בקשות לתמיכה

  1. זכאים להגיש בקשות לקרן –יוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים, שמלאו להם 18 שנים, בעלי השכלה ו/או ניסיון קודם בתחום הקולנוע ו/או בתחומי אמנות רלוונטיים. על היצירה לענות על כללי הפקה אזורית כמפורט בנספח ב׳ במסמך זה ובמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן: "מבחני התמיכה") ובמיוחד בסעיפים 7(5) למבחני התמיכה. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות מבחני התמיכה.
  2. הקרן תתמוך רק ביצירה העונה על הגדרת "סרט ישראלי בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005 או כל דין חלופי, או יצירה הזכאית לתמיכה לפי אמנות הקופרודוקציה הקיימות בין ישראל ומדינות שונות כפי שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.

ג. הפרויקט המוגש לתמיכה יעמוד בתנאי כל דין, לרבות תנאי במבחני התמיכה בקולנוע; כללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; חוק הקולנוע התשנ"ט-1999; חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; וכל חוק, חקיקת משנה ונהלים שיבואו במקומם או החלים על הפרויקט ו/או יוצריו.

ד. הקרן לא תשקיע בסרטים המטיפים לשלילת קיומה של מדינת ישראל.

ה. מפיקים יכולים להגיש עד 5 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-3 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמה). מפיקים יכולים לקבל תמיכה בלא יותר מ-3 פרויקטים בשנה ובסך-הכל עד 5 סרטים המופקים בו-זמנית.

ו. במאים יכולים להגיש עד 2 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-1 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמה). במאים יכולים לקבל תמיכה במסלול הפקה בפרויקט אחד בשנה, ובסך-הכל עד 2 סרטים המופקים בו זמנית.

ז. יוצר רשאי להגיש לקרן בקשה לגבי אותו פרויקט בשלושה מועדים שונים לכל היותר. בכל מועד תיבחן הבקשה על-ידי צוות לקטורים אחר.

ח. הקרן אינה מחויבת לתמוך בהפקה או השלמה של יצירה שנתמכה על-ידה בשלב הפיתוח או ההפקה.

4. אופן הגשת בקשות

א. הגשה באתר – הגשות בקשות תמיכה נעשות בצורה מקוונת דרך אתר הקרן בלבד, אלא אם פורסם במפורש אחרת.

ב. הנחיות כלליות להגשת פרויקטים בתחומים השונים מתפרסמות באתר הקרן בהתאם למועד ולמסלול הרלוונטיים.

ג. חומר מצולם – בקשת תמיכה בסרטים תיעודיים במסלול הפקה או השלמה – מחייבת הגשת חומר מצולם של הפרויקט, למעט אם ניתן אישור מיוחד מאת המנהל האמנותי של התחום.

ד. שפה – בקשות תמיכה יוגשו בעברית ו/או בערבית, למעט טופס הבקשה שימולא בעברית בלבד.

ה. במידה שההצעה נסמכת על יצירה קודמת (ספר/מחקר וכד') נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי.

ו. חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן ו/או בחומר המצולם, בכל מקום שהוא, שם המבקש, התסריטאי, הבמאי או המפיק, פרט למסמך טופס הבקשה המקוון ומסמכי קורות החיים, שיישמרו בקרן ולא יועברו ללקטורים. בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.

5. מועדים להגשת בקשות ולקבלת תשובות

א. הקרן תפרסם הזמנות להגשת בקשות לסיוע להפקת סרטים, לפיתוח תסריטים ופרויקטים ולהשלמת הפקת סרטים באתר האינטרנט של הקרן (matnas.org.il/midarom). פרסום ההזמנה יהיה לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע. ההזמנות להגשת בקשות כאמור יהיו פתוחות לכול בכפוף לעמידה בהוראות מבחני התמיכה בקולנוע, חוק הקולנוע והנהלים.

ב. מועדי הגשת הבקשות במסלולים השונים יפורסמו באתר הקרן בצירוף המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה בכל מסלול וזאת לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשה כאמור.

ג. החלטות יימסרו למגישים בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל מסלול.

6. נוהל מיון ובחינה של בקשות תמיכה

א. בחינת ההגשות, כולן או חלקן, וקבלת תמיכה מקרן קולנוע מדרום, מותנות באישור וקבלת תקציב בתחום 'סיוע להפקת סרטים אזוריים' ממשרד התרבות והספורט.

ב. ההצעות מתקבלות במועדי ההגשה השונים בהגשה לאתר הקרן, ונבחנות ראשית לעמידתן בתנאי הסף של ההגשה לכל מסלול ובהתאם להוראות ההגשה ולנהלים.

ג. בכל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל בקשה תיבחן על-ידי שני לקטורים לפחות. לקטורים יבחרו ויועסקו על פי הוראות חוק הקולנוע בקשר ללקטורים לרבות בקשר עם מאגר לקטורים, ככל שיהיו הוראות כאלה.

ד. בקשות התמיכה וכל החומרים הכלולים בהן, יועברו לבחינת צוות הלקטורים ללא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). באחריות מגיש בקשת התמיכה להימנע מלצרף את שם המבקש, למעט בטופס הגשת הבקשה, בטופס קורות החיים, בהצהרה על זכויות בפרויקט ובהצהרה על ההגשות הקודמות, שלא יימסרו ללקטורים. בקשת תמיכה שתפר כלל זה עלולה להיפסל על הסף.

ה. חברי צוות הלקטורים יכתבו כל אחד חוות דעת מפורטת ומנומקת על כל בקשת תמיכה על גבי טופס הערכה (הקרן אימצה את נוסח טפסי הערכת פרויקטים שבמבחני התמיכה בקולנוע), והן יועברו במסמך מרוכז למבקשים בסמוך לאחר קבלת החלטה בעניינם, יחד עם שמות הלקטורים בצוות, ובלא ציון שם הלקטור האחראי לכל חוות דעת בנפרד.

ו. לאחר הגשת חוות הדעת ע"י הלקטורים למזכירות הקרן בגין כל בקשות התמיכה שהועברו לבדיקתם, יעלו לשלב הבא כל ההצעות אשר הומלצו על-ידי לפחות אחד מהלקטורים בכל צוות לקטורים. בקשות אלה יידונו בדיון של צוות הלקטורים עם המנהל האמנותי של התחום או המסלול. במידת הצורך יתקנו הלקטורים את חוות דעתם, וביחד יבחרו את הבקשות העולות לדיון בפני ועדת התוכן של הקרן, כהגדרתה להלן.

ו. ועדת התוכן תדון בפרויקטים שלפחות אחד מהלקטורים המליצו עליהם לתמיכה ויבחרו את הפרויקטים שיומלצו לאישור הוועד המנהל. ועדת התוכן תהיה רשאית להתייעץ עם הלקטורים ובלבד שהלקטורים לא ייחשפו לשמות מבקשי הבקשות. בנפרד ועדת התוכן תהיה רשאית להיפגש עם מגישי הבקשות שהומלצו על ידי רוב הלקטורים, כולם או חלקם, לשם פרזנטציה או בירור סוגיות הדרושות להחלטה בבקשות.

"ועדת התוכן" – מנהלת הקרן המכהנת גם כמנהלת האמנותית, מנהל.ת ההפקות, כל בעל תפקיד אחר בקרן שמנהלת הקרן תקבע, וכן לפי שיקול דעת מנהלת הקרן יתאפשר גם צירוף כל או חלק מחברי צוות הלקטורים שדנו בבקשות.

ז. לאחר שוועדת התוכן נפגשה עם מגישי הבקשות שהחליטה לפוגשם, תקיים ועדת התוכן דיון מסכם בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים, תקבע משקולות להערכת בקשות התמיכה (כגון שיקולי תוכן ונושא, מבט רפרטוארי רחב ורב-שנתי, היתכנות הפקתית, גיוס תקציבים נוספים, אימפקט חברתי ותרבותי, פוטנציאל הפצה בישראל ובעולם ועוד, בהתאם למסלולים), ותמליץ על תמיכה בהפקה, בפיתוח, ובהשלמה.

ח. ועדת התוכן תגבש את המלצותיה לתמיכות בסרטים ולסכומי התמיכה בסרטים, ותגיש אותן לוועד המנהל של הקרן אשר ידון בהמלצות ויאשר את התמיכות.

ט. כהונתם של לקטורים בקרן מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר מכהונה אחת ברציפות בקרן. לעניין זה, העדר רציפות תחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן. הלקטורים יבחרו בהתאם להוראות מבחני התמיכה בקולנוע ולהוראות חוק הקולנוע, לרבות ההוראות העוסקות במאגר הלקטורים, ולרבות ההוראות העוסקות בבחירת לקטורים מקרב הפריפריה.

י. הקרן לא תעניק סיוע לפרויקט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, המליצו שלא לתמוך בו.

יא. תמיכה בפרויקט תיעשה רק בכפוף לאישור התמיכה בידי הוועד המנהל של הקרן, בהתאם לחוזה שייחתם עם היוצרים, ובכפוף לקבלת תקציבי תמיכה ממועצת הקולנוע.

יב. החלטת תמיכה יכולה להיות מותנית בתנאים, לרבות מינוי חונכים או יועצים מקצועיים, שינויי תסריט, תקציב, לוח זמנים, ליהוק וכדומה, או תנאים אחרים.

יג. גובה השקעת הקרן בפרויקט ייקבע על-ידי הנהלת הקרן בהתאם לתכנית העבודה והתקציב השנתי שלה וכן בהתאם להחלטה הפרטנית בכל פרויקט.

יד. הקרן רשאית לתמוך בפרויקטים ויוצרים שאינם עומדים בהוראות נהלים אלה, במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובאישור הנהלת הקרן.

טו. הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בפרויקט כלשהו מקרב הפרויקטים שהוגשו. בחירת הפרויקטים תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הועד המנהל של הקרן.

טז. לא תינתן תמיכה בהפקה לסרט שמוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט העניק לו תמיכה בהפקה, באותו תחום או בתחום תמיכה אחר, אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד ממנכ"ל הקרן. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשות תמיכה לקרן במקביל להגשת בקשות תמיכה המוגשות לקרנות  אחרות.

יז. תמיכת המדינה בעד סיוע לפרויקט מסוים, לא תעלה על 80% מעלות הפקתו. האמור לא יחול על סרטי גמר של סטודנטים, על סרט עלילתי ראשון או שני של הבמאי או היוצר, על פרויקט יעודי או על פרויקט שתקציב הפקתו אינו עולה על 800,000 ₪. 

יח. הנהלת הקרן רשאית לאשר השתתפות הקרן במיזמים משותפים שונים בתחום הקולנוע, בתנאי שפעילות זו תהיה בהתאם למוגדר במבחני התמיכה בקולנוע. במידת הצורך, יגובשו כללים ונהלים מיוחדים להפעלת המיזם המשותף.

7. השגה

א. הקרן תאפשר ליוצר שבקשתו לסיוע נדחתה שלוש פעמים בידי הקרן, להגיש השגה מנומקת בכתב להנהלת הקרן.

ב. ההשגה תידון בפני ועדה שתורכב משלושה חברים: שני חברי הוועד המנהל של הקרן, ונציג ציבור שימונה על-ידי הקרן מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

(1) הוא אינו מועסק על-ידי הקרן ולא הועסק על-ידה בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה.

(2) אם ההשגה מתייחסת לפרויקט עלילתי הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בקריאת תסריטים, ואם ההשגה מתייחסת לפרויקט בסוגה אחרת הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בבחינת בקשות לסיוע.

8. מתן תשובות הקרן למגישי הבקשות

א. תשובות מנומקות בכתב יימסרו לכל מגישי בקשות לקרן בסמוך לאחר קבלת ההחלטה בעניינם, בדואר אלקטרוני, או באופן אחר שיקבע ע"י הקרן.

ב. הקרן רשאית שלא לבחור שום פרויקט במועד או מסלול מסוים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. נוהל ביצוע תמיכות

א. תנאי להשקעת הקרן בפרויקט, הינו חתימת חוזה בין היוצר לקרן בנוסח שייקבע על-ידי הקרן. החוזה החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו.

ב. תמיכת הקרן מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות בקרן לשנת התקציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים והמחייבים שיאושרו לקרן לאותה שנת תקציב.

ג. היה ולא ייחתם חוזה עם היוצר בתוך שלושה חודשים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה, תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה ויוצר יפר את החוזה שנחתם, לרבות באופן של אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט, תהא הקרן רשאית לבטל את החוזה, כאמור בתנאי החוזה.

ד. לפי הצורך ולפי שיקול דעתה הקרן תסייע ליוצר הן בהשקעה כספית והן בליווי מקצועי ובהענקת שירותי יעוץ והדרכה מקצועיים, במקצועות הקולנוע, בנושאים משפטיים, חשבונאיים, שיווקיים, בגיוס תקציבים, וכדומה.

ה. הקרן תקפיד על נאותות הפקה ועל קבלת תכנית עבודה ותקציב הנדרשים להבטחתה.

ו. פרויקט צריך להיות אפשרי להפקה מבחינה תקציבית. הקרן לא תשקיע בפרויקט בלי לוודא מקורות תקציביים לכיסוי עלות ההפקה. עם זאת הקרן רשאית להשקיע בפרויקט גם אם טרם גויסו מלוא תקציבי ההפקה, באישור הנהלת הקרן. הקרן רשאית להתנות את מתן מלוא התמיכה בקיומו של גוף שידור התומך בהפקת הסרט ומתחייב לשדרו.

ז. השקעת הקרן ניתנת כהשקעה לכל דבר.

ח. השקעתה הכספית של הקרן תינתן לשיעורין לפי התקדמות ההפקה, בהתאם לתנאי החוזה בין היוצר לקרן.

ט. במידה שיוטל על סכום המשולם על-ידי הקרן היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על-ידי היוצר.

י. על היוצר למסור דו"חות כספיים כפי שנדרש בחוזה, לרבות דו"ח שנתי של תוצאות הפצה, הקרנות ומכירות לאחר סיום הפקת הסרט.

יא. הקרן זכאית לקבל מתקבולי הפרויקט את חלקה כקבוע בחוזה. הכנסות הקרן מהפרויקטים ישמשו להשקעה בפרויקטים נוספים.

יב. לקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין הפרויקט.

10. עותקים, קרדיט, שימוש

א. עותק סופי – היוצר ימסור עותקים מהסרט הגמור: לארכיון הקרן ולארכיון הסרטים הישראלי, כמפורט בחוזה, לשימור בארכיון, למטרות מחקר ושימוש ציבורי.

ב. היוצר ימסור לקרן טריילר, סצנת פתיחה או סצנה ערוכה להעלאה לאתר, באורך עד 5 דקות.

ג. קרדיט – סרט המופק בסיוע הקרן יציין את תמיכת הקרן ואת תמיכת משרד התרבות והספורט הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו הקרן, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל הקרן, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי שיסופקו על ידי הקרן, ולפי הנחיות הקרן.

ד. סרט ישראלי שהופק בסיוע הקרן, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו בארץ או בחוץ לארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים. אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על-פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף בין מפיק ישראלי למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית).

ה. הקרן רשאית להקרין את הפרויקט או כל חלק ממנו בהקרנות לא מסחריות, לפי שיקול דעתה ובלא תשלום נוסף בגין ההקרנה.

11. כללי

א. הוראות איסור ניגוד עניינים חלות על הלקטורים והמנהלים האמנותיים של הקרן, בהתאם להוראות המפורטות בנספח א' לנהלים.

ב. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן לא יהיו מעורבים בתקופת כהונתם ועבודתם, במישרין או בעקיפין, בפרויקטים אשר ייהנו מכספי הקרן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי בכל מקרה בו לחבר ועד או מנהל תהא מעורבות בפרויקט אשר עשוי ליהנות מכספי הקרן – הוא יגלה במהלך הישיבה וקודם להצבעה את הקשר שיש לו לפרויקט ולא ישתתף בהצבעה שעניינה מתן תמיכה לאותו פרויקט. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן יהיו מנועים מלהגיש בקשות תמיכה לקרן בכל תקופת כהונתם ועבודתם ובמשך 6 חודשים לפחות מסיומה.

ג. פעילות הקרן כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק הקולנוע , ומבחני התמיכה בקולנוע, כפי שיעמדו בתוקפם מעת לעת.

ד. הוראות נהלים אלה מופנות לנשים ולגברים באופן שווה והשימוש בלשון זכר הינה לצרכי קיצור בלבד.

ה. הגדרות:

"יוצר" בנהלים אלה – מפיק, במאי, תסריטאי.

"פרויקט" בנהלים אלה – סרט עלילתי או תיעודי, סרט גמר של סטודנטים, או סדרה.

"סרט" בנהלים אלה – פרויקט או סדרה.

*******************************

נספח א'

הצהרות  בדבר  שמירה  והגנה  על   סודיות,

תקופת צינון ומניעת ניגוד עניינים ללקטורים ומנהלים אמנותיים

אני הח"מ ________________   ת.ז. _____________  מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1.       אני מאשר בזה הסכמתי להתמנות כלקטור מטעם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה [להלן: "הקרן"] החל מתאריך ___________. ידוע לי כי בתוקף תפקידי אקבל מידע כתוב ואחר על פעילות הקרן ועל ענייניה, לרבות בקשות של יוצרים ומפיקים לתמיכת הקרן בפרויקטים שהם יוצרים, מפתחים, מפיקים, משלימים ומשווקים [להלן: "מידע סודי"].

2.       אני מתחייב בזה שלא לפרסם ו/או לדון ו/או להעביר לכל אדם או גוף, כל חלק מהמידע הסודי, ובמיוחד ובלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע הקשור לתוכן התסריט ורעיונות אמנותיים הקשורים בבקשות לתמיכה שנמסרו לבדיקתי, למעט הטיפול והדיון הנדרשים לשם ביצוע עבודת הקרן עם צוות אנשי הקרן.

3.       אני מתחייב לטפל בכל בקשות התמיכה שמועברות לעיוני ביסודיות ובלוח הזמנים שנקבע, למלא את טפסי ההערכה שנמסרו לי במלואם ובפירוט, ולהחזיר את טפסי ההערכה וכן כל חומר שנמסר לטיפולי ועיוני בחזרה למזכירות הקרן, ולא להשאיר אצלי עותקים או העתקים של חומרים אלה כולם או חלקם.

4.       אין לי למיטב ידיעתי שום ניגוד עניינים ביני לבין הקרן או פעילותה במועד מינויי כלקטור. אני מתחייב להודיע באופן מיידי ובכתב למנהל האמנותי של הקרן ו/או למנכ"ל הקרן, על כל קשר אישי, משפחתי, עסקי או אחר, או ניגוד עניינים מכל סוג, שיש לי עם הקרן או עם כל פרויקט שהוגש לתמיכת הקרן. אני מתחייב למלא אחר הנחיות הקרן בנושא הודעתי, ובלי לגרוע מתוקף הנחיות אלה אני מתחייב בכל מקרה להימנע מהשתתפות בכל דיון בנושא פרויקט כזה ומכל הבעת דעה או הצבעה בעניינו.

5.       הנני מצהיר כי במועד מינויי כלקטור ובכל עת בה אני מכהן כלקטור, לא קיים ולא יהיה קיים שום פרויקט שאני קשור אליו או מועסק ביצירתו ואשר הקרן שוקלת תמיכה בו. בנוסף, ידוע לי ואני מסכים לכך, שאהיה מנוע מהגשת בקשות לקרן לתמיכה בפרויקטים וכן שלא ניתן יהיה להגיש ולקבל כל בקשות לתמיכה או מעורבות של הקרן בפרויקטים שאני קשור אליהם או מועסק בהם בתפקיד כלשהו, וזאת במשך כל תקופת מינויי כלקטור.

6.       אני מצהיר ומתחייב כי לא אועסק בשום פרויקט שהקרן החליטה לתמוך בו במועד בו כיהנתי כלקטור, לא בזמן מינויי כלקטור ולא לאחר מכן.

7.       התחייבויותיי בסעיפים 4-6 לעיל יחולו גם על קרוב שלי כהגדרתו להלן: "קרוב" – בן זוג קבוע  וכן ילד, הורה, אח,  ובני זוגם הקבועים.

8.       הנני מצהיר כי ידוע לי שהפרת חובותיי לעיל כולן או חלקן, עשויה בין היתר גם להוות פגיעה בזכות היוצרים של מגישי הבקשות לתמיכה  ו\או של הקרן, וכי היא עשויה לחשוף אותי לתביעות לפיצוי על נזקים והוצאות שייגרמו ממעשי.

9.       כל האמור במסמך זה נאמר בלשון נקבה לפי העניין.

*******************************

נספח ב׳

הפקה אזוריתהגדרות וכללים

לנוחותכם להלן תמצית מבחני התמיכה בנושא תמיכה בהפקות קולנוע אזורי. מובהר כי על היוצרים.ות האחריות להכיר את מבחני התמיכה, ובכל מקרה של סתירה או חסר, יגבר נוסח מבחני התמיכה כפי שיהיה בתוקף בכל עת.

הפקה אזורית  הגדרות וכללים במבחנים

הפקה אזורית –  הגדרות וכללים החלים בשנת 2022 – מתוך האמור במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן : "המבחנים")

(לתשומת-לב: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח המבחנים המפורסם ברשומות – הפרסום ברשומות מחייב)

סעיף 7 (5) תחום ה' – סיוע להפקת סרטים אזוריים;

(א) התמיכה בתחום זה תוענק למוסד ציבור המסייע להפקה אזורית של סרטים ישראליים מכל הסוגים (סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים קצרים או סרטים תיעודיים), למעט סרטי גמר של סטודנטים, המתקיימת בעיקרה באזור הגליל, באזור יהודה ושומרון או באזור הנגב;

בתחום תמיכה זה –

"אזור הנגב" – כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב -;1991

"תושב האזור"  – מי שמקום המגורים הקבוע שלו וכתובתו הרשומה בתעודת הזהות שלו הם באזור;

"הפקה אזורית" – הפקת סרט קולנוע שמתקיימים בה כל אלה, באותו אזור:

(1) 35% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט  (במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי, וצוות ההפקה; לעניין זה, יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב האזור, כאילו הוא תושב האזור, אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי, עוזר צלם או עוזר סאונד, לפי העניין, שהוא תושב האזור;

(2) בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:

(א) 30% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור;

(ב) 51% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי האזור , בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט;

(3) בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות:

(א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בהיקף שלא יפחת מ- 55% מאורכו,  בוצעו באזור;

(ב) ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן , ובהם במאי או תסריטאי,  הם תושבי האזור: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי, צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים ;מלחין; עורך; מעצב אמנותי;

(5) שיעור הסיוע של המוסד שיינתן בעד הפקה אזורית של סרט מסוים לא יעלה על 80% מתקציב הסרט;

(16) המוסד יתנה את אישורו למתן סיוע להפקה בקיומה של תכנית עבודה, המעידה על כמות נאותה של ימי צילום וציוד טכני נאות, ועל קיומם של שאר תנאי הפקה נאותים בכל שלבי ההפקה, לרבות בשלב פיתוח התסריט, ויפקח על התקיימותה;

(17) המוסד יבחן לכל אורך שלבי הפקתו של הסרט כי מתקיימים בו התנאים לעניין הפקה אזורית, ולא יסייע באמצעות כספי התמיכה לפי מבחנים אלה אלא אם כן התקיימו בסרט התנאים לעניין הפקה אזורית;

מועדי הגשה בשנת 2021 –

סרט נע – חושבים, חוקרים ויוצרים סרטי מחול מדרום – הגשת הצעות לתמיכה בסרטי מחול מדרום – מועד אחרון להגשה 30/09/2021

פרטים נוספים סרט נע – חושבים, חוקרים ויוצרים סרטי מחול מדרום

סרט נע לוגו צבעוני


 

מועד כללי בז'אנרים: עלילתי, תיעודי ואנימציה – קצר ארוך וסדרות
במסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

הגשות יתקבלו בהתאם למועדים הבאים:
4 ביולי 2021
19 בספטמבר 2021
31 באוקטובר 2021

פרטים נוספים – ** קול קורא ** מיזם קרן קולנוע מדרום: מועדי הגשה

 


 

פרויקטים תיעודיים – מסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

מועד אחרון להגשה 04/04/2021

פרטים נוספים  – **קול קורא** מועד תעודה – קולנוע מדרום – אפריל 2021

קול קורא מועד תעודה - קולנוע מדרום - אפריל 20211


 

מועדי הגשה בשנת 2020 –

פרויקטים עלילתיים – מסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

מועד אחרון להגשה 13/10/2020

פרטים נוספים בקישור – פרויקטים עלילתיים – קולנוע מדרום 2020

 

קול קורא קולנוע מדרום - עלילתי

 

 

 

 

 

 

 

פרויקטים תיעודיים – מסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

מועד אחרון להגשה 19/08/2020

פרטים נוספים  – **קול קורא** קולנוע מדרום 2020 – הגשת פרויקטים תיעודיים

 

קול קורא קולנוע מדרום 2020


 

 

 

 

 

 

 

מועדי הגשה בשנת 2019 –

דרומים – סרטים קצרים מדרום.

מועד אחרון להגשה 08/01/2020

פרטים נוספים – **קול קורא** מועד ״דרומים״ של מרכז תרבות מצפה רמון והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

דרומים - סינמכתש קולנוע מדרום -דצמבר 2019

אירועים בשנת 2021 – 

30/09/2021 Docummunity – מיזם קולנוע חברתי של קרן קולנוע מדרום ביוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר ומרכז תרבות מצפה רמון בשיתוף מפעל הפיס, מועצה מקומית מצפה רמון, עיריית רהט, והמועצה האיזורית נוה מדבר, שמטרתו לשלב יוצרי קולנוע בעבודה קהילתית וחברתית, באמצעות קולנוע ו-וידאותרפיה בקבוצות מהדרום. היוצרים והיוצרות יעברו הכשרה מקצועית להנחיית קבוצות ועבודה עם וידאותרפיה וקולנוע במסגרת קהילתית תחת הדרכתה הצמודה של שרית חיימיאן, היוצרת והמנהלת האמנותית של המיזם.

אירועים בשנת 2020 – 

 30/09/2020מפגש ״הרמה להגשה״ – מה חשוב לדעת בהגשות – מפגש ליוצרים ויוצרות מהדרום עם רון גולדמן – המנהל האמנותי של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.

מפגש ״הרמה להגשה״

 

 

 

 

 

 

17/09/2020כל סרט צריך אחות – מפגש קולנועי נשי בעקבות הסרט ״על כסא הבמאי יושבת אישה״ והשקת תכנית מנטורה – תכנית ליווי ליוצרות דרומיות בשיתוף פסטיבל קולנוע דרום.

על כיסא הבמאי יושבת אישה

 

 

 

 

 

 

 

02/09/2020Down Under Down Here – מפגש ליוצרי ויוצרות אנימציה מהדרום עם עמית גיצלטר בזום.

Down Under Down Here - מפגש ליוצרי ויוצרות אנימציה

 

 

 

 

 

 

28/08/2020 – סדנת השראה – כתיבה מדברית עם מיקי כהן – במסגרת פסטיבל הסרטים מצפה רמון.

27/08/2020 – סדנת השראה – לוקיישן דרומי עם אלעד קידן – במסגרת פסטיבל הסרטים מצפה רמון.

27/08/2020 – סדנת פיצ׳ינג בהנחיית דורית ענבר – במסגרת פסטיבל הסרטים מצפה רמון.

פסטיבל הסרטים מצפה רמון

 

 

 

 

 

13/08/2020 –  ימי ראשון מדרום – הקרנת הסרט אחרייך ומפגש עם היוצרת רנא אבו פריחה – בשיתוף סינמכתש מצפה רמון.

ימי ראשון מדרום - הקרנת הסרט אחרייך ומפגש עם היוצרת רנא אבו פריחה 

 

 

03/08/2020 – מפגש זום להשקת קרן קולנוע מדרום בשיתוף מאגר 505 למקצועות ההפקה.

מפגש זום להשקת קרן קולנוע מדרום בשיתוף מאגר 505 למקצועות ההפקה

 

 

 

 

 

 

פסטיבל סרטים על שיכונים  – מיזם קולנוע ראשוני וחדשני אשר בא להאיר ולהפנות את הזרוק אל ועל השיכונים, השכונה והסיפורים שבתוכה. במסגרת הפסטיבל ה-1 הוקרנו סרטים קצרים במגוון ז'אנרים אשר התעסקו בנושא שכונה, זהות מקומית, פריפריה ושיכונים. כלל ההקרנות התרחשו בין חצרות השיכונים בשכונות שונות בבאר שבע.


אירועים בשנת 2019 –

 13/12/2019 – הכירו את עולם הקרנות – מפגש מבוא עם דורית ענבר ויוצרים ויוצרות מדרום במצפה רמון.

הכירו את עולם הקרנות - מפגש במצפה רמון

 

סרט נע - אימג'

פרויקט ייחודי וחדשני ביוזמת מיזם קרן קולנוע מדרום בשיתוף עמותת הכוריאוגרפים, לפיתוח והפקת סרטי מחול.

הפרויקט הוקם במטרה לשלב בין יוצרי/ות קולנוע לבין כוריאוגרפים/ות ורקדנים/ות בכדי להביא לחיבור דרומי של המחול למסך  ולהעצים את שני התחומים  ביצירת עולם תוכן חדש המשלב את הדיסציפלינות השונות.

אמנות המחול היא מופשטת, בעוד הקולנוע מחפש לו בדרך כלל סיפור. בפרויקט זה נרצה לגלות ולחשוף מה החיבור בין שניהם יכול להוליד כאשר דרום הארץ משמש כרגע ומתוך זה נבחן , מה אזור הדרום יכול להוליד מתוכו בעודו מחבר בין קולנוע ומחול.

באמצעות פרויקט זה אנו מבקשים לפתוח שיח, מרחב ללימוד משותף ולבניית תשתית ליצירה חדשה עדכנית ומרתקת המשלבת בין שני עולמות היצירה.

הפרויקט מתקיים במספר אופנים, בימי עיון, בימי סדנאות, בקולות קוראים ומועדים ייעודיים להגשות משותפות של יוצרי/ות הקולנוע ויוצרי/ות המחול, כאשר בסופו היוצרים והיוצרות יקרינו את התוצרים שהפיקו בהקרנות חגיגיות בבתי קולנוע ופסטיבלים בארץ ובעולם.

לפרויקט הוקם אתר ייעודי להצגת הפעילות המיוחדת, לפרסומים שונים ולעידוד צמיחת קהילת היוצרים והיוצרות משני העולמות השונים אך הדומים.

לאתר הפרויקט: https://seret-na.com/

הצטרפות לקבוצת הפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/seretna

אתר עמותת הכוריאוגרפים: https://www.choreographers.org.il/

לוגואים סרט נע מרוכז מעודכן

לוגואים סרט נע - מרכז ומועצה

שני המאגרים המצוינים מטה פתוחים וזמינים עבורכם לקישור לצוות דרומי וספקים מהדרום.

נשמח לסייע בחיבורים – צרו קשר עם צוות המיזם.


ההצטרפות היא לתושבים המתגוררים באזור הנגב

• "תושב האזור": מי שמקום מגוריו הקבוע באזור וכתובתו מעודכנת בת.ז.

• "אזור הנגב" – בהתאם להגדרה בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991.
רשימת רשויות בנגב – להורדה


מאגר קולנוע מדרום

המאגר מונה מעל ל-90 נשות ואנשי קולנוע מדרום – נכון למרץ 2021

לחצו כאן למעבר לקובץ מאגר להורדה

קישור ל-טופס הצטרפות למאגר אנשי/נשות קולנוע מדרום

ההצטרפות היא לתושבים המתגוררים ברשויות בנגב.


מאגר נותני שירות בדרום

מאגר לספקים שונים [קייטרינג, לינה, הסעות, לוקיישנים ועוד]

לחצו כאן למעבר לקובץ מאגר להורדה

קישור להרשמה ל-טופס הצטרפות למאגר שירותים להפקות קולנוע בדרום

ההצטרפות היא לספקים הפועלים ברשויות בנגב.

הניוזלטר ישמש להעברת מידע לגבי קולות קוראים, רזידנסיז, חממות ועוד פעילויות של מיזם קרן קולנוע מדרום.

להרשמה לניוזלטר:

* indicates required
 

 


ארכיון –

פרויקטים בעבודה:

בלוז מדברי // בימוי: אורי בורדה, הפקה: טובי ארבל (תעודה)

קוזו // בימוי: ערן יחזקאל, הפקה: עינת זילבר דמארי (תעודה)

חוזרת // בימוי: בר מאייר, הפקה: חגי ארד ואלעד פלג (תעודה)

ההצגה של משפחת ג'יעאן // בימוי: שמר גאון בראבא, הפקה: עדי פיינרו מאיר קוטלר הפקות (תעודה)

הברכה של יאמנה // בימוי והפקה: אילנית סוויסה (תעודה)

לוס אנג'לס דרום // בימוי: גולן רייז ושרון יעיש, הפקה: חגי ארד ואלעד פלג (תעודה)

השחיין // בימוי: אדם קלדרון, הפקה: נעמה פיריץ (עלילתי)

מתוך שינה // בימוי: אליען לזובסקי, הפקה: יובל ארז (עלילתי)

חופשה להוואי // בימוי: נדב משעלי, תסריטאית: ליאורה רובין, הפקה: אביתר מונצ'ז (עלילתי)

תחליף אם // בימוי: אביב קאופמן, הפקה: רונן בלזם (עלילתי)

הספה // בימוי: הדס נוימן, הפקה: אדר שפרן (עלילתי)

דולמדס // בימוי: טלילה פרנק, הפקה: ליאור אורון (עלילתי)

עובדת לא זרה // בימוי: רונה סופר, הפקה: חגי ארד ואלעד פלג  (עלילתי)

יעל'לה // בימוי: מעין רוזנבלו, הפקה: טפת אברהמי, עריכה וסאונד: רבקה ברנס (אנימציה)

עייב  // בימוי והפקה: שאול לוי (אנימציה)

מעלה עקרבים //  בימוי והפקה: יניב לינטון (עלילתי)

ימימה //  בימוי: עמרי יבין, הפקה: אלנס דיאמנט (עלילתי)

זמן מרעה // בימוי והפקה: צילה גולן (תעודה)

פריטי  // בימוי והפקה: אור סיני (עלילתי)

סרטים על שיכונים  // יוזמה והפקה: יעל רומני (פרויקט)


פרויקטים שנתמכו בשנת 2020

פרויקטים שנתמכו בשנת 2019


לעמוד מידע כללי של מיזם קרן קולנוע מדרום

לקטורים 2020

גיל סימה // וידי בילו // יעל קציר // ליאור אלפנט // מיכאל (מיקי) כהן // ניצן גלעדי // סוהא עארף

לקטורים 2019

נדב משעלי // שרון לוזון // שרית  חימייאן


לעמוד מידע כללי של מיזם קרן קולנוע מדרום

קובץ הנחיות להוספת קרדיטים ולוגואים לסרטי מיזם קרן קולנוע מדרום – להורדה

לוגו מיזם קולנוע מדרוםסטטי (עברית)*

לוגו מיזם קולנוע מדרוםסטטי (אנגלית)*

לוגו הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה– סטטי (עברית)*

לוגו הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה – סטטי (אנגלית)*

לוגו משרד התרבות והספורט (עברית)*

לוגו משרד התרבות והספורט (אנגלית)*

לוגו מועצת הקולנוע*

(* לאחר פתיחת עמוד הלוגו יש ללחוץ עם העכבר קליק ימני – שמור תמונה בשם)

(** ההורדה מתבצעת דרך אתר Dropbox)

 

פורמטים נוספים ללוגו המיזם (עברית ואנגלית סטטי)**

פורמטים נוספים ללוגו משרד התרבות

פורמטים נוספים ללוגו מועצת הקולנוע (עברית ואנגלית סטטי)**

 

 


מוזמנים ליצור קשר בכל שאלה והצעה

צוות המיזם –

אסתר גולדברג – מפיקת מיזם קולנוע מדרום midarom@nfct.org.il

שירי בר און – מנהלת אמנותית ומנהלת מיזם קולנוע מדרום Shiri@nfct.org.il

 

לוגואים קולנוע מדרום

דילוג לתוכן